* כדי לראות קבצים אלו תוכנת Acrobat Reader צריכה להיות מותקנת במחשבך.

הקדמה - הרב דוד גולינקין

תשובות בענין הסמכת נשים לרבנות

האם מותר לבית המדרש להסמיך נשים לרבנות?: הרב ראובן המר

האם מותר לבית המדרש להסמיך נשים לרבנות?: הרב מיכאל גרץ

האם מותר לפי ההלכה להסמיך נשים לרבנות בארץ?: הרב גילה דרור

האם מותר לבית המדרש ללימודי היהדות להסמיך נשים לרבנות?: הרב דוד גולינקין

האם מותר לבית המדרש להסמיך נשים לרבנות?: הרב אברהם פדר

ענייני אורח חיים

תשובה בעניין חזרת הש"ץ ־ הרב דוד גולינקין

תשובה בעניין העלאת ילד מאומץ לתורה ־ הרב דוד גולינקין

תשובה בעניין ברוך שפטרני ־ הרב דוד גולינקין

תשובות בענין ערב פסח שחל בשבת ־ הרב דוד גולינקין

ענייני יורה דעה

תשובה בעניין תרומת איברים להשתלות וכרטיסי תורם ־ הרב דוד גולינקין

תשובה בעניין טהרת המת ־ הרב דוד גולינקין

תשובה בעניין טהרה לחולי איידס ־ הרב שמחה רוט

תשובה בעניין תרומת הגוף לבית ספר לרפואה ־ הרב גילה דרור

תשובה בעניין קבורה בארון בארץ ישראל ־ הרב פסח שינדלר

ענייני אבן העזר

תשובה בעניין פסולי עדות לקידושין ־ הרב מיכאל גרץ

תשובה בעניין שבע ברכות לאחר שבעת ימי המשתה ־ הרב דוד גולינקין


Schechter Institute of Jewish Studies
P.O. Box 16080, 4 Avraham Granot Street, Jerusalem 91160 Israel
phone: (972-2) 679-0755 fax: (972-2) 679-0840 email: pr@schechter.org.il

New York Office: 
Schechter Institute of Jewish Studies, Inc.
475 Riverside Drive, Suite #244
New York, New York 10115-0244 USA
phone: (212) 870-3173 fax: (212) 870-3176 email: schechter@jtsa.edu

ResponsaForToday.com