הקדמה ־ הרב טוביה פרידמן

ברוך שזיכנו להוציא חוברת שנייה של שאלות ותשובות שנכתבו על־ידי חברי ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל.

המעיין בחוברת זו יווכח שהתשובות מתחלקות לשני סוגים עיקריים: אלה העוסקות בנהלים פולחניים ואלה שהזמן גרמן (המובאות תחת הכותרת "ענייני ארץ ישראל").

הסוג הראשון דן בנהלים ובמנהגים של דת ישראל ויש בו מן החידוש לאור המציאות החברתית שבה אנו חיים.

בסוג השני ־ נושאים שעוררו ויכוח ציבורי והתעניינות רבה של כלי התקשורת ומקצתם עדיין לא ירדו מסדר יומו של העם. על תשובות אלה ניתן לומר שהמסקנות שהוסקו בהן משקפות את גישת היהדות המסורתית ועמדתה, גישה המיוסדת על אדני המסורת ובעת ובעונה אחת חותרת לפרש וליישם את המסורת בהתאם לנסיבות ולתנאים החדשים. לכן אין מן התימה שהפסקים בתשובות אלה חולקים על פסקי ההלכה שניתנו על־ידי הממסד הדתי באותם נושאים.

בשני הסוגים התשובות מבוססות על בדיקה קפדנית הן במקורות והן בדברי ראשונים ואחרונים.

מי יתן שחוברת זו, כמו קודמתה, תתרום להגדיל תורה ולהאדירה וכן להתחדשות ההלכה כמקור הדרכה והשראה, מקור שינחה אותנו בפתרון הבעיות המתעוררות במדינתנו חדשות לבקרים.

הרב טוביה פרידמן

יו"ר ועד ההלכה


Schechter Institute of Jewish Studies
P.O. Box 16080, 4 Avraham Granot Street, Jerusalem 91160 Israel
phone: (972-2) 679-0755 fax: (972-2) 679-0840 email: pr@schechter.org.il

New York Office: 
Schechter Institute of Jewish Studies, Inc.
475 Riverside Drive, Suite #244
New York, New York 10115-0244 USA
phone: (212) 870-3173 fax: (212) 870-3176 email: schechter@jtsa.edu

ResponsaForToday.com